**Oscar**, Dog, Chihuahua / Shih Tzu / Mixed (short coat)