Soprano, Dog, Italian Greyhound / Shetland Sheepdog Sheltie (medium coat)