Gorgeous Gerdie, Dog, Dachshund / Labrador Retriever / Mixed