Mason, Cat, Domestic Short Hair - white (short coat)